BARN

AB KLINIKK vil være en aktiv pådriver i det forebyggende arbeidet for barn. Vi har etablert fysiske tester tilrettelagt spesielt for å imøtekomme en normal motorisk utvikling. Programmet vil vise hvordan en tilrettelegger for barn i alderen 0-3 og 3-7 år.

Programmet legger vekt på 6 ulike prinsipper som hver for seg er helt sentrale og samlet nødvendig element i et funksjonelt motorisk utviklings program. Disse prinsipper er helt sentrale og en bør utføre prinsippene for å imøtekomme senere tester som de ulike nivå har.

Innenfor hver disiplin vil AB klinikk gi detaljert oversiktelig informasjon slik at barna kan leke det inn i daglig aktivitet. Programmet er meget inkluderende og motiverende byggesteiner for hvert barn. På grunnlag av dette kan barna delta i fysisk aktivitet med økt selvtillit. Økt mestringsopplevelse vil virke som et sterkt fundament for valg av fysisk aktivitet senere. AB Klinikk setter teori, fysiologi ut i praksis for denne gruppen på en enkel måte. Barna får grundig innlæring i prinsippene i trygge omgivelser. AB KLINIKK overordnet målsetting er at hvert barn utvikler sin motoriske og bevegelse ferdighet. Prinsippene er velbegrunnede uti fra at hvert enkelt individ er unikt. Alle kan utvikle/forbedre seg på det fysiske nivå og glede seg selv å være i aktivitet på uansett motoriske nivå. AB klinikk vil glede og imøtekomme barna på dette alderstrinn gjennom ulike øvelse utvalg. For hvert prinsipp vil grundig forklaring bli gjennomgått for hvordan man utfører øvelsene. AB KLINIKK har solid erfaring med funksjonsvurdering av barn.

ELDRE

AB KLINIKK tilbyr eldre mennesker treningsprogram innenfor balanse, koordinasjon og muskelstyrke. Dette programmet ivaretar nødvendige element for å opprettholde et fysisk og psykisk fokus på hvordan og hvorfor et aktivt liv er å foretrekke i ulike aldersstadier.

AB klinikk har utviklet et individuelt helsepoeng system som kan hjelpe individer til å opprettholde motivasjon inn i alderdommen. AB klinikk kan tilby funksjonsvurderinger til alle personer. I tillegg kan vi utføre hjertetester, lungetester og bevegelighets tester.

Målsettingen er større bevissthet om helse, øk aktivitet, økt individuell trivsel samt redusert sykdom. Eldre og fysisk aktivitet er en moderne livsforsikring. Liv stilen til mennesker flest er kanskje i ferd med å endre seg til det mer stillesittende. Er vi inneforstått med hva slags konsekvenser det kommer ut av økt inaktivitet ?

KLINIKK FOR OSTEOPATI - FYSIOTERAPI - ERGONOMI